Our Team

Hidekazu Ishikawa

CEO

Miyuki Kunou

Designer

Naoki Ohashi

Engineer

Kaori Sasaki

Designer / Writer

Tomohiro Hirakawa
( RICK / DRILL LANCER )

Coder

Nishioka Yumi / mimi

Designer